Algemene Voorwaarden

I - Algemene bepalingen


Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Dennis Weerwag Installatietechniek opgestelde aanbiedingen en tussen hem en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Definitie

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (incl. eventueel ontwerp) en/of leveringen.

II - Aanbod

3. Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingsmethode: aanneming (vaste aanneemsom) of regie.
4. Bij materialen op bestelling zijn prijsverhogingen binnen 60 dagen voor rekening van Dennis Weerwag Installatietechniek met uitzondering van verhoging door overheidsmaatregelen. Prijsverhogingen na deze termijn mogen worden doorberekend zonder dat de overeenkomst kan worden ontbonden.
5. De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technischebeschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het  (intellectuele) eigendom van  Dennis Weerwag Installatietechniek. Zij mogen niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
6.  Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde gegevens terug te geven aan Dennis Weerwag Installatietechniek.
7. Dennis Weerwag Installatietechniek  is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

III - Totstandkoming van de overeenkomst

8. Indien het aanbod van Dennis Weerwag Installatietechniek wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Dennis Weerwag Installatietechniek:
- hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt,
- hetzij met de uitvoering van het werk aanvangt.
9. Dennis Weerwag Installatietechniek  kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

IV - Uitvoering van de overeenkomst

Verplichtingen van Dennis Weerwag Installatietechniek

10.Dennis Weerwag Installatietechniek heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten met een verzekerde som van € 1.250.000 per gebeurtenis.
11.Dennis Weerwag Installatietechniek overlegt op verzoek van de opdrachtgever de bescheiden, waaruit blijkt dat hij deze verzekering heeft afgesloten.
12.Dennis Weerwag Installatietechniek neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen de datum van het aanbod en de oplevering van het werk zullen als meerwerk worden verrekend.
13.In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht Dennis Weerwag Installatietechniek  de opdrachtgever of de door deze aangewezen personen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Omvang, datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar redelijkheid door Dennis Weerwag Installatietechniek bepaald.

Verplichtingen van de opdrachtgever

14.De opdrachtgever is jegens Dennis Weerwag Installatietechniek verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden  en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften
15.De opdrachtgever zorgt ervoor dat Dennis Weerwag Installatietechniek tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
16.De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
17.De opdrachtgever draagt zorg voor het aanvragen van de aansluiting van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dennis Weerwag Installatietechniek geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied.
18.De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van Dennis Weerwag Installatietechniek  behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever Dennis Weerwag Installatietechniek  hiervan terstond in kennis te stellen.
19.Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is (zoals o.a. bedoeld in artikel 18), dient de daaruit voor Dennis Weerwag Installatietechniek  voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.
20.De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.
21.De opdrachtgever verleent voldoende hulp bij het lossen en de opslag van de aan te voeren materialen.
22.De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.
23.De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier
moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
24.De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
25.De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
26.De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.
27.De opdrachtgever draagt het risico voor het van Dennis Weerwag Installatietechniek afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.
28.De opdrachtgever vrijwaart Dennis Weerwag Installatietechniek voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
29.De opdrachtgever staat Dennis Weerwag Installatietechniek toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
30.Alle bouwafval wat voorkomt uit de opdracht t.b.v. de opdrachtgever dient door de opdrachtgever  zelf te worden afgevoerd tenzij anders is overeengekomen.

Werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet

31.De opdrachtgever is niet gerechtigd de door Dennis Weerwag Installatietechniek bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in verband staan met het werk.

Verrekening van meer- en minderwerk

32.Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. in geval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
c. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
Elk van de totalen resp. het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als gevolg van bestekswijzigingen, mogen niet meer bedragen dan 15 resp. 10% van de aanneemsom.
33.Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing daarvan.
34.Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
35.Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Dennis Weerwag Installatietechniek recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen die totalen.
36.Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Dennis Weerwag Installatietechniek  op verrekening daarvan onverlet.

Kostenverhogende omstandigheden

37.Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient Dennis Weerwag Installatietechniek  de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
38.Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Dennis Weerwag Installatietechniek  worden verrekend als meerwerk.

Overmacht

39.In geval van overmacht is Dennis Weerwag Installatietechniek bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Dennis Weerwag Installatietechniek gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
40.Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee Dennis Weerwag Installatietechniek bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die hij ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Dennis Weerwag Installatietechniek aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.

Oplevering

41.De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal Dennis Weerwag Installatietechniek  in overleg treden met de opdrachtgever.
42.Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
-hetzij wanneer Dennis Weerwag Installatietechniek  aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
-hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Dennis Weerwag Installatietechniek  schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
-hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
43.Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
44.Oplevering ontslaat Dennis Weerwag Installatietechniek van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
45.Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van Dennis Weerwag Installatietechniek  naar de opdrachtgever

Ontbinding

46.Onverminderd de hem verder toekomende rechten is Dennis Weerwag Installatietechniek  bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever:
a. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Dennis Weerwag Installatietechniek voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten. Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Dennis Weerwag Installatietechniek  gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie .
47.Alle vorderingen die Dennis Weerwag Installatietechniek in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

V - Betaling


Zekerheid

48.Na het sluiten van de overeenkomst is Dennis Weerwag Installatietechniek  gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Artikel 46 geldt op overeenkomstige wijze, indien de opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de door Dennis Weerwag Installatietechniek  verlangde zekerheid.

Betaling

49.Betaling door de opdrachtgever geschiedt in termijnen in evenredigheid met de voortgang (regie) of tijdsduur (aanneming) van het werk, zonder recht op korting of verrekening.
50.Bij de prijsvormingsmethode regie dient betaling telkens plaats te vinden uiterlijk binnen veertien dagen na verzending van de rekening. Vooruitbetaling geschiedt uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst.
51.Bij de prijsvormingsmethode aanneming geschiedt betaling als volgt:
- 40% uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst;
- 30% uiterlijk binnen veertien  dagen na het verstrijken van 50% van de tijdsduur van het werk;
- 30% uiterlijk binnen veertien dagen na de oplevering van het werk.
52.Betaling van meerwerk geschiedt overeenkomstig artikel 50
53.Tenzij anders overeengekomen worden materialen uit voorraad bij de aflevering betaald;  materialen die gereserveerd of besteld moeten worden dienen 100% vooruit betaald te worden.

Verzuim opdrachtgever

54.Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is Dennis Weerwag Installatietechniek bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de hem verder toekomende rechten.
55.Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is Dennis Weerwag Installatietechniek  bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij Dennis Weerwag Installatietechniek verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.
56.Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan Dennis Weerwag Installatietechniek over het aan hem verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met 2%.
57.Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.

Eigendomsvoorbehoud

58.Dennis Weerwag Installatietechniek blijft de eigenaar van alle zaken (zoals materialen en onderdelen) zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

VI - Garantie

59.Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt Dennis Weerwag Installatietechniek  zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen.
60.Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Dennis Weerwag Installatietechniek of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge de artikelen 23 t/m 25.
61.Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 59 te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever Dennis Weerwag Installatietechniek :
-onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
-aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel-indien en voor zover het ontwerp van het werk van Dennis Weerwag Installatietechniek afkomstig is-het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van Dennis Weerwag Installatietechniek, onverminderd het bepaalde in artikel 27;
-alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
62.De ingevolge de garantieverplichting door Dennis Weerwag Installatietechniek vervangen gebrekkige onderdelen worden zijn eigendom.
63.Indien naar het oordeel van Dennis Weerwag Installatietechniek de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang  van de opdrachtgever bij herstel, heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding.

VII - Aansprakelijkheid Dennis Weerwag Installatietechniek


Vóór de oplevering

64.Dennis Weerwag Installatietechniek herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd het bepaalde in artikel 22.
65.Dennis Weerwag Installatietechniek is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van Dennis Weerwag Installatietechniek of van door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
66.De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien Dennis Weerwag Installatietechniek werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting ingevolge artikel 59.

Na de oplevering

67.Na de oplevering is Dennis Weerwag Installatietechniek niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn in de artikelen 59 t/m 63 omschreven garantieverplichting.
68.Dennis Weerwag Installatietechniek is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van de in artikel 59 bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

Omvang van de schadevergoeding

69.Indien Dennis Weerwag Installatietechniek ingevolge de artikelen 65 en 68 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.
70.Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de opdrachtgever mocht lijden, is Dennis Weerwag Installatietechniek  nimmer aansprakelijk.
71.De in de voorgaande artikelen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dennis Weerwag Installatietechniek.
72.Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór resp. na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering resp. op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.
73.De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens Dennis Weerwag Installatietechniek ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.


VIII - Slotbepaling

74.Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
75.Elk geschil tussen Dennis Weerwag Installatietechniek en opdrachtgever, zal met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de metaalnijverheid en -Handel.
76.In afwijking van het voorgaande artikel is Dennis Weerwag Installatietechniek bevoegd het geschil te laten beslechten door de gewone rechter; in geval de Rechtbank bevoegd is door de Rechtbank in de plaats of het arrondissement waarin Dennis Weerwag Installatietechniek is gevestigd.